FORMULARZ  ZWROTU TOWARU

zakupionego na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego

eXtrabiuro.eu & eXtraszkola.eu

 

                                                            Data i miejscowość: .......................................

Dane klienta:

 

            Imię i nazwisko a w przypadku Klienta Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – jego nazwa i kod PKD działalności gospodarczej:

            .................................................................................................................................................... 

 

            Adres:                      .................................................................................

            Kod i miejscowość:    ..........................................................................................

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna – sprzedaży

 

Dane towaru:

            Nazwa produktu:       ............................................................................

            Indeks produktu:       ............................................................................

            Numer faktury VAT / paragonu:   ............................................................

Proszę o zwrot kwoty: ....................................

Słownie: ......................................................................................................

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zapłacie za zakupiony towar. Jeśli formą płatności było POBRANIE lub jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy na wskazane przez Ciebie konto, to proszę wypełnić dodatkowo poniższe dane dotyczące tego konta:

             Numer konta:   .................................................................................

            Dane posiadacza rachunku:   ..................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

                       

 

                                                           ………………………………………………………

                                                                                  Czytelny podpis Klienta

 

Można pobrać gotowy formularz zwrotu w formacie Acrobat pdf:   FORMULARZ ZWROTU - pdf

 

R E G U L A M I N   Z W R O T U    T O W A R U

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu (odstąpienia od umowy kupna) bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

2. Z prawa zwrotu (odstąpienia od umowy kupna), o którym mowa w punkcie 1, może również skorzystać Klient Przedsiębiorca na prawach konsumenta (KPPK). Klient Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, kupująca produkty na firmę, ale nie w celu wykonywania prowadzonej działalności, tzn. umowa kupna, którą przedsiębiorca zawarł ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego. Nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca - wynikającej w szczególności z informacji znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do nabywcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy.

6. Koszt dostarczenia zwracanego towaru do nas ponosi Kupujący. Zwracany towar Kupujący powinien dostarczyć na niżej podany adres sklepu:

PPHU "BOJAR" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz, ul. Jana Dąbskiego 9/1,72-300 Gryfice, tel. 91 384 00 35, kom. 693 901 666, e-mail: biuro@extrabiuro.eu

7. Ważne: do zwracanego towaru należy dołączyć paragon.  W przypadku, gdy sprzedaż towaru była udokumentowana fakturą VAT, po otrzymaniu przesyłki i uznaniu „zwrotu” klient otrzyma korektę faktury VAT i będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu jej otrzymania.